ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMNCŮ O PRACI A SPOLUPRACOVNÍKY

1.Kdo jsme a co zde naleznete?

Jsme Moveto Delivery s.r.o., IČO: 09087371, sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno a zpracováváme vaše osobní údaje coby uchazečů o pracovní pozice a dalších spolupracovníků a zaměstnanců.

V tomto dokumentu se dozvíte, za jakými účely a v jakém rozsahu vaše osobní údaje zpracováváme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu jsme oprávněni vaše osobní údaje uchovávat. Dozvíte se zde také, jaká práva vám ve vztahu ke zpracování osobních údajů náleží a jak je vůči nám můžete uplatnit.

2.Jaké osobní údaje o vás můžeme zpracovávat?

Zpracováváme o vás různé kategorie osobních údajů. Konkrétní rozsah závisí na tom, jak a proč jsme od vás údaje získali.

Konkrétně o vás zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – např.  jméno, příjmení, datum narození;
 • adresní údaje – např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa;
 • kontaktní údaje – např. e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • údaje o další kvalifikaci – např. o řidičském oprávnění, znalosti jazyků;
 • informace vyplývající ze životopisu – např. vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti;
 • údaje o smlouvě a jejím plnění – např. druh, místo výkonu práce/činnosti, docházka, porušení povinností, mzda/odměna;
 • údaje nutné pro realizaci platebního styku – např. číslo bankovního účtu;
 • informace o využívání majetku – např. věc, doba, po kterou kurýr věc využíval, poškození apod.;
 • podobizna – např. z kamerového záznamu, videa či fotografie.

Pokud jste naším zaměstnancem, zpracováváme o vás ještě navíc následující kategorie osobních údajů:

 • údaje rozhodné z hlediska daňového režimu a odvodů – např. počet vyživovaných osob, potvrzení o studiu;
 • údaje o zdravotní způsobilosti pro výkon práce – např. posudek lékaře;
 • údaje o přiznaném důchodu;
 • údaje o zdravotní pojišťovně;
 • údaje nezbytné pro splnění zákonných povinností v případě pracovního úrazu – např. zdravotní pojišťovna, druh úrazu apod.;
 • informace o jiném zaměstnání či činnosti – např. zda máte jiný pracovní poměr, jste OSVČ;
 • informace o zdraví zaměstnance – např. o infekční nemoci, pracovním úrazu.

3.Jak konkrétně můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Pokud se u nás ucházíte o pracovní pozici, týká se vás část 3.1.

Pokud jste naším zaměstnancem, týkají se vás části 3.2. a 3.4.

Pokud má naše spolupráce formu smlouvy o spolupráci, a tedy jste naším smluvním dodavatelem, týkají se vás části 3.3. a 3.4.

3.1.PRO UCHAZEČE O PRACOVNÍ POZICI

Pokud se u nás ucházíte o pracovní pozici, budeme vaše osobní údaje zpracovávat následně:


Obrázek

3.2. PRO ZAMĚSTNANCE

Abychom s vámi mohli uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce (DPP) a řádně ji plnit, zejména vám platit vaši odměnu, a v souvislosti s tím dodrželi naše zákonné povinnosti, zpracováváme vaše osobní údaje za následujícími účely:


Obrázek


Obrázek

3.3.PRO SMLUVNÍ DODAVATELE

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o spolupráci a řádně ji plnit, zejména vám platit vaši odměnu, a v souvislosti s tím dodrželi naše zákonné povinnosti, zpracováváme vaše osobní údaje za následujícími účely:


Obrázek

3.4. PRO ZAMĚSTNANCE NA DPP I PRO SMLUVNÍ DODAVATELE

Ať už spolupracujeme ve formě DPP nebo smlouvy o spolupráci, zpracováváme vaše osobní údaje za následujícími účely:


Obrázek


Obrázek

V našich veřejně přístupných prostorech máme nainstalovaný kamerový systém. Může proto docházet ke zpracování vašich osobních údajů (zejm. zachycením na videu) dle následujících pravidel:


Obrázek

Abychom mohli všichni navzájem dobře a efektivně spolupracovat, tedy i vy s ostatními kurýry a spolupracovníky, vedeme interní adresář kontaktů. V rámci toho zpracováváme vaše osobní údaje dle následujících pravidel:


Obrázek

4. Komu vaše údaje zpřístupňujeme?

Přesně nevíme, komu budeme vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání vašich osobních údajů dojít:


Obrázek

Pokud budete chtít vědět komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme.
Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pokud má mít někdo přístup k vašim osobním údajům, zajistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena.

5. Jaká jsou Vaše práva?

Zde se dozvíte, jaká práva týkající se zpracování vašich osobních údajů u nás můžete uplatnit. Ať už jde o jakékoliv právo, můžete ho u nás uplatnit jakkoliv chcete. Musí být akorát možné ověřit, že žádost skutečně podáváte vy.
Pokud chcete odpověď dostat co nejrychleji, zašlete prosím svou žádost na e-mail info@movetodelivery.cz.

5.1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat.

5.2. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).
Kopii vašich osobních údajů vám dáme bezplatně. Pokud byste měli zájem o více kopií, můžeme od vás požadovat nezbytnou úhradu nákladů.

5.3. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

5.4. Právo na výmaz

Dále máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že její oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Ačkoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nebo požádáte o výmaz vašich osobních údajů, ne vždy můžeme vaše údaje smazat. Někdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Pak vás ale budeme informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

5.5. Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.
Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě omezíme zpracování do doby posouzení, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

5.6. Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat. Nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.
Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme.

5.7. Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro plnění smlouvy, můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně je předali dalšímu vámi vybranému správci osobních údajů.

5.8. Právo na stížnost

Myslíte si, že výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná? Nebo že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva? Můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů dostupného na stránce https://www.uoou.cz/.