ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁUJEMCOV O PRÁCU A SPOLUPRACOVNÍKOV

1. Kto sme a čo tu nájdete?

Sme Moveto Delivery s.r.o., IČO: 09087371, sídlom Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, a spracúvame vaše osobné údaje ako uchádzačov o pracovné pozície a ďalších spolupracovníkov a zamestnancov.

V tomto dokumente sa dozviete, na aké účely a v akom rozsahu spracúvame vaše osobné údaje, čo nás k tomu oprávňuje a ako dlho sme oprávnení vaše osobné údaje uchovávať. Dozviete sa tiež, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov a ako ich môžete voči nám uplatniť.

2. Aké osobné údaje o vás môžeme spracúvať?

Spracúvame o vás rôzne kategórie osobných údajov. Konkrétny rozsah závisí od toho, ako a prečo sme od vás údaje získali.

Konkrétne o vás spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje – napr. meno, priezvisko, dátum narodenia;
 • adresné údaje – napr. adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa;
 • kontaktné údaje – napr. e-mailová adresa, telefónne číslo;
 • údaje o vašej kvalifikácii – napr. vodičský preukaz, jazykové znalosti;
 • informácie vyplývajúce zo životopisu – napr. vzdelanie, predchádzajúce pracovné skúsenosti;
 • údaje o zmluve a jej plneniu – napr. druh, miesto výkonu práce/činnosti, dochádzka, porušenie povinností, mzda/odmena;
 • údaje nutné na realizáciu platobného styku – napr. číslo bankového účtu;
 • informácie o využívaní majetku – napr. vec, doba, počas ktorej kuriér vec využíval, poškodenie a pod.;
 • podobizeň – napr. z kamerového záznamu, videa či fotografie.

Ak ste naším zamestnancom, spracúvame o vás ešte navyše nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • údaje dôležité z hľadiska daňového režimu a odvodov – napr. počet vyživovaných osôb, potvrdenie o štúdiu;
 • údaje o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce – napr. lekársky posudok;
 • údaje o priznanom dôchodku;
 • údaje o zdravotnej poisťovni;
 • údaje nevyhnutné na plnenie zákonných povinností v prípade pracovného úrazu – napr. zdravotná poisťovňa, druh úrazu a pod.;
 • informácie o inom zamestnaní alebo činnosti – napr., či máte iný pracovný pomer, ste SZČO;
 • informácie o zdraví zamestnanca – napr. o infekčnej chorobe, pracovnom úraze.

3. Ako konkrétne môžeme spracúvať vaše osobné údaje?

Ak sa u nás uchádzate o pracovnú pozíciu, týka sa vás časť 3.1.
Ak ste naším zamestnanom, týkajú sa vás časti 3.2. a 3.4.

3.1. PRE UCHÁDZAČOV O PRACOVNÚ POZÍCIU

Ak sa u nás uchádzate o pracovnú pozíciu, budeme vaše osobné údaje spracúvať nasledovne:


Obrázek

3.2. PRE ZAMESTNANCOV

Aby sme s vami mohli uzavrieť pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce (DVP) a riadne ju plniť, najmä, aby sme vám mohli platiť vašu odmenu a v súvislosti s tým dodržali naše zákonné povinnosti, spracúvame vaše osobné údaje na tieto nasledovné účely:


Obrázek


Obrázek

3.3. PRE ZMLUVNÝCH DODÁVATEĽOV

Aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu o spolupráci a riadne ju plniť, najmä, aby sme vám mohli platiť vašu odmenu a aby sme v tejto súvislosti plnili naše zákonné povinnosti, spracúvame vaše osobné údaje na tieto účely:


Obrázek

3.4. PRE ZAMESTNANCOV NA DVP AJ PRE ZMLUVNÝCH DODÁVATEĽOV

Či už spolupracujeme formou DVP alebo formou zmluvy o spolupráci, spracúvame vaše osobné údaje na tieto účely:


Obrázek


Obrázek

V našich verejne prístupných priestoroch máme nainštalovaný kamerový systém. Vaše osobné údaje sa preto môžu spracúvať (najmä zachytením na videozázname) podľa nasledujúcich pravidiel:


Obrázek

Aby sme mohli všetci dobre a efektívne spolupracovať, vrátane vás, vašich kolegov a spolupracovníkov, vedieme interný adresár kontaktov. V rámci neho spracúvame vaše osobné údaje podľa nasledujúcich pravidiel:


Obrázek

4. Komu vaše údaje sprístupňujeme?

Nevieme presne, komu budeme vaše osobné údaje poskytovať. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené:


Obrázek

Ak chcete vedieť, komu, kedy a na aký účel boli vaše údaje poskytnuté, radi vám vyhovieme.
Môže sa stať, že niektorý z našich partnerov (najmä dodávateľov) má sídlo mimo EÚ. Ak má mať niekto prístup k vašim osobným údajom, zabezpečili sme, aby poskytoval primerané záruky, že vaše osobné údaje budú v bezpečí a že vaše práva nebudú nijako obmedzené.

5. Aké sú vaše práva?

Tu sa dozviete, aké práva môžete u nás uplatniť v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Nech už sa jedná o akékoľvek právo, môžete ho u nás uplatniť, ako si želáte. Musí byť ale možné overiť, že žiadosť skutočne podávate vy.

Ak chcete dostať odpoveď čo najskôr, pošlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu info@movetodelivery.cz.

5.1. Právo na odvolanie súhlasu

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať.

5.2. Právo na prístup

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame. Zároveň máte právo na informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, ako dlho, na aké účely ich spracúvame, komu ich poskytujeme a či ich používame na automatizované rozhodovanie (prípadne, ako toto automatizované rozhodovanie funguje).
Kópiu vašich osobných údajov vám poskytneme bezplatne. Ak by ste chceli viac kópií, môžeme vám účtovať potrebné náklady.

5.3. Právo na opravu

Ak zistíte, že o vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie, ak to vyžaduje účel spracúvania týchto osobných údajov.

5.4. Právo na vymazanie

Máte tiež právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Aby ste mohli požiadať o vymazanie, musíte uviesť jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;
 • vaše osobné údaje spracúvame nezákonne;
 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracované, a nemáme žiadne iné oprávnenie na ďalšie spracovanie týchto osobných údajov;
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, a ak nepreukážeme, že jeho oprávnený záujem prevažuje nad vaším právom na vymazanie;
 • existuje akýkoľvek zákonný dôvod, ktorý si vyžaduje vymazanie týchto osobných údajov.

Hoci môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať alebo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, nemusíme vaše údaje vždy vymazať. Niekedy sme zo zákona povinní spracúvať vaše osobné údaje. Vtedy vás však budeme informovať o dôvodoch, na základe ktorých vaše osobné údaje nemožno vymazať.

5.5. Právo na obmedzenie spracovania

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nie sú presné, môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov na čas potrebný na overenie ich presnosti a ich prípadnú opravu.

Toto právo máte taktiež v týchto prípadoch:

 • spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné, ale vy si neželáte, aby boli vaše osobné údaje vymazané;
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel, na ktorý sme ich spracúvali, ale vy trváte na ich spracúvaní (najmä uchovávaní) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu; v takom prípade obmedzíme spracúvanie, kým neposúdime, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vaším právom na to, aby vaše osobné údaje neboli naďalej spracúvané.

5.6. Právo na námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti tomuto spracúvaniu. Posúdime, či je skutočne v našom oprávnenom záujme spracúvať vaše osobné údaje na daný účel, alebo či má prednosť vaše právo na to, aby sa vaše osobné údaje ďalej nespracúvali.
Ak je vaša námietka oprávnená, prestaneme vaše údaje spracúvať.

5.7. Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak spracúvame vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami na základe súhlasu alebo nevyhnutnosti na plnenie zmluvy, môžete nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a prípadne ich odovzdali inému správcovi údajov podľa vášho výberu.

5.8. Právo na sťažnosť

Myslíte si, že vyššie uvedené práva sú z vášho pohľadu nedostatočné? Prípadne, že nejakým spôsobom porušujeme vaše práva? Môžete podať sťažnosť na dozornom orgáne. Sťažnosť môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý je k dispozícii na adrese http://www.dataprotection.gov.sk/.